SERVEIS

  • NÒMINA: externalització de l’administració de la nòmina del personal de plantilla.
  • SEGURETAT SOCIAL: Gestió de tota la tramitació en matèria de Seguretat Social (SILTRA-RED), cotització, altes, baixes i variació de dades.
  • CONTRACTACIÓ: Estudi, formulació i tramitació dels contractes de treball en les seves diferents modalitats.
  • ASSESSORAMENT CONTINUAT: Assistència permanent en matèria d’assessorament jurídic laboral i de Seguretat Social de l’empresa.
  • ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ: En tota mena de procediments administratius (Inspecció de Treball, ERO, ERTO, etc.) i procediments judicials.
  • PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS: En matèria de faltes i sancions al personal.
  • RELACIONS COL·LECTIVES: Negociació de convenis col·lectius i pactes d’empresa, modificació de condicions de treball, ajustos de plantilla, etc.
  • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: Assessorament especialitzat en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 

PRATS CANELA ASSESSORS, S.L.

Consulta el que necessitis amb els nostres assessors a través del formulari de contacte

Consulta lo que necesites con nuestros asesores a través del formulario de contacto